Despre noi....

Bun venit la Facultatea de Fizica din Timisoara

Facultatea de Fizică a luat ființă începând cu anul universitar 1962/1963 cu o singură secție, de Fizică-zi, cu durata studiilor de 5 ani și specializarea Electroradiofizică. O a doua secție, și anume cea de Fizică-Chimie – zi de 4 ani, se înființează începând cu anul 1965/1966. Facultatea funcționează cu această structură până în anul 1973. În acest an se reorganizează schema întregii Universități, prin comprimarea unor secții și facultăți. Cu această ocazie Facultatea de Fizică este înglobata în nou creata Facultatea de Științe ale Naturii (alături de secțiile de Matematică și Informatică) iar secția de Fizică-Chimie este desființată (secția Fizică funcționează și cu forma de învățământ seral).

În 1990 Facultatea de Fizică se desprinde de Facultatea de Științe ale Naturii cu secțiile vechi, de Fizică-zi și Fizică-seral, și devine cadrul în care se reînființează, în 1991, secția de Fizică-Chimie. Începând din acest moment, Facultatea de Fizică devine o comunitate distinctă, a cărei membri își desfășoară activitatea în deplină autonomie și libertate academică, în spațiul universitar propriu. Membrii comunității sunt cadre didactice, studenții, doctoranzii, persoanele angajate în programe de pregătire prin studii postuniversitare și personalul administrativ și auxiliar folosit de facultate în activitatea sa.

Trecând prin transformări succesive, Facultatea de Fizică și-a constituit modelul actual, fiind un important centru de învățământ, știință și cultură.

Facultatea de Fizică are în principal misiunea de a pregăti specialiști în Fizică (profesori, cercetători, fizicieni, ingineri fizicieni) și, după crearea specializărilor de Fizică-Chimie și Fizică-Informatică, și specialiști cu dublă specializare (Fizică și Chimie, respectiv Fizică și Informatică). În urma unei îndelungate experiențe atât în plan didactic cât și științific, facultatea este capabilă sa dea o calificare superioară, prin direcțiile sale de specializare și prin doctorat, viitorilor fizicieni, cercetători științifici și cadre didactice universitare. Facultatea își propune să modernizeze, în continuare, procesul de învățământ și să devină un puternic centru de cercetare științifică fundamentală și aplicativă din domeniul fizicii și în domenii interdisciplinare care implică Fizica.

Specializările actuale din cadrul Facultății de Fizică sunt apreciate în perspectivă ca specializări de viitor, corespunzând necesitaților actuale și viitoare, pentru procesul de învățământ și mediul economic și de cercetare în care își pot desfășura activitatea absolvenții facultății.