Admitere Licență

Admitere Licență

 

 

ADMITERE LICENȚĂ SEPTEMBRIE 2016

 
 Domeniul  Specializări Nr.
  credite transferabile  
Nr. total 
de locuri alocate
 Durata studiilor 
 Bugetate / 
ZI
 Cu taxa / 
ZI
Fizică   Fizică   180     11     14     3 ani  
  Fizică Informatică   180   11 29   3 ani  
  Fizică medicală   180   29 13   3 ani  
 Total 51  56  
     

Programul admiterii: 5-16 septembrie 2016

 • Înscrieri și interviuri (la sediul facultății): 5-14 septembrie 2016
 • Rezultate: 14 septembrie 2016
 • Contestații: 15 septembrie 2016
 • Confirmări: 15 -16 septembrie 2016
 • Rezultate finale: 16 septembrie 2016
 

Admiterea la Facultatea de Fizică se face prin parcurgerea de catre candidati a două probe de concurs, și anume:

 • Proba 1: Interviu motivațional pe baza unei scrisori de intenție (în prealabil completată după un formular pus la dispoziția candidaților sau prin completarea ei la momentul înscrierii la concurs). Această probă se va desfasura pe tot parcurul perioadei de înscriere (conform programului mai sus detaliat) în momentul depunerii dosarului de concurs. Proba se va evalua cu calificativul "admis/respins".
 • Proba a 2-a constând în concurs de dosare, pe domeniul de lincență Fizică și în funcție de opțiunile exprimate de candidați.
 

Documente necesare la înscriere:

 1. Fișa de înscriere: formular tip; în aceasta, candidatul trebuie să menţioneze:
  • Domeniul pentru studii universitare de licenţă şi specializarea pentru care optează candidatul;
  • Dacă doreşte să urmeze pachetul de discipline psiho-pedagogice în cadrul Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic (în vederea posibilităţii de exercitare a profesiunii de profesor);
 2. Certificatul de naştere (copie legalizată)
 3. Cartea de identitate (copie xerox)
 4. Diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţă numai în cazul absolvenţilor de liceu din promoţia 2015 cărora nu le-a fost eliberată înca diploma de bacalaureat deşi au promovat examenul) sau copie legalizată (numai în cazul candidaţilor pe locurile cu taxă)
 5. Foaia matricolă/suplimentul la diplomă
 6. Adeverinţa medicală tip (conţinând şi dovada vaccinărilor) eliberată de medicul şcolar sau medicul de familie
 7. 2 poze 3/4 (tip buletin)
 8. 1 dosar plic
 9. Taxă de înscriere (100 Lei)
 10. Taxă de confirmare (150 Lei)
 11. Documente doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere (vezi la Scutiri de taxă din Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii)
 12. Documente doveditoare pentru cei care au obţinut premii la Olimpiadele naţionale şi internaţionale şi pentru premianţii concursului de fizică "Constantin Sălceanu", precum şi pentru deţinătorii de diplome de merit acordate de către Facultatea de Fizică în care se specifică faptul că deţinatorii beneficiază de avantaje la examenul de admitere
 13. Pentru cei care urmează a doua facultate se mai adaugă:
  • dacă este student, adeverinţa de la facultatea pe care o urmează din care să rezulte dacă realizează studiile în regim cu taxă sau la buget
  • dacă este absolvent, diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă în original şi foaie matricolă, în original
 
Alte amănunte se gasesc în Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii
 
Alte amănunte despre calificarea de fizician la RNCIS (Registrul național al calificărilor din învațământul superior)