Documente inscriere

Documente inscriere

Documente necesare la înscriere:

 • Fișa de înscriere (formular tip) în care se vor menționa opțiunile pentru conducătorul de doctorat;
 • Certificatul de naştere (copie legalizată);
 • Certificatul de căsătorie (copie legalizată) sau actul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Cartea de identitate (copie xerox);
 • Diploma de bacalaureat (copie legalizată);
 • Diploma de licență, foaia matricolă sau suplimentul la diplomă (copie legalizată);
 • Diploma de master sau echivalentă a acesteia, foaie matricolă sau suplimentul la diplomă (copie legalizată), respectiv adeverință de absolvire a masterului pentru absolvenții anului în curs;
 • Curriculum vitae;
 • Lista lucrărilor științifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • O fotografie tip buletin de identitate;
 • Pentru înscrierea la doctorat candidatul trebuie să prezinte un certificat de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de Referință a Limbilor) într-o limbă de  circulație internațională (engleză, franceză, germană – opțiunea pentru altă limbă trebuie justificată prin specificul proiectului de cercetare). Acesta poate fi un certificat recunoscut internațional (Cambridge, DALF etc.) sau un certificat eliberat de Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne din cadrul Universității de Vest. Acest certificat nu este necesar absolvenților care au făcut studii filologice sau au urmat un program de licență şi/sau masterat într-o limbă de circulație internațională;
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere.
Candidații cetățeni străini din state terțe U.E. vor depune cererea pentru scrisoarea de acceptare la Biroul de Studii Doctorale (strada Paris, nr. 1, etj. I).
 
Legalizarea se va face la secretariatul Facultății de Fizică.